دوره های حضوری

دوره‌های حضوری صدای هنر شامل آموزش مهارتی و عملی ساز و آواز و کلاس‌ها وکارگاه‌های تخصصی در در زمینه موسیقی و مباحث نظری و فلسفی هنر است که توسط اساتید برجسته و سرشناس برگزار می‌شود.